นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกิจกรรมการฝึกระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา