นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 6 มีนาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายผู้ต้องราชทัณฑฺ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ เรือนจำจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ (ผลงาน)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดพังงา ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา