นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประชุมปรึกษาหารือกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา