นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานในกิจกรรม Kick off ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามลคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางกุ่ม หมู่ที่ 1 ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา