นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมปรชุมหารือการปลูกต้นไม้บน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา