นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมวางแผนเตรียมการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 ประชุมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา