นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 09:00 ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 09:15 - 00:00 ร่วมให้การตอนรับและบรรยายพิเศษให้กับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 10:00 - 00:00 ประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ภายในเรือนจำจังหวัดพังงา (เรือนจำใหม่) อ.เมืองพังงา จ.พังงา
4 11:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการองรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
5 17:30 - 00:00 ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมระหว่างถือศีลอดเดือนรอมฎอนในจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดบ้านท่าใหญ่ ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา