นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา