นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา