นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ออกปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง