นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม (นางคนึงนิจ คชศิลา) พร้อมคณะขออนุญาตเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 พลเรือตรี กฤษณะ กุณฑียะ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมคณะขอเข้าพบเพื่อหารือการจัดกิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 "ห้วงธาราสุดตาฟ้าแดนไกลทหารเรือไทยพิทักษ์อันดามัน"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา เพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าแปลงเรียนรู้ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
4 10:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
5 13:30 - 00:00 ร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารีเสด็จไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
6 17:30 - 00:00 ออกเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมระหว่างถือศีลอดเดือนรอมฎอนในจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดบ้านบ้านในไร่ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา