นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการแปลงเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา เพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา - บริเวณหน้าแปลงเรียนรู้ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณหน้าแปลงเรียนรู้ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เส็ดจไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา