นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : - การแต่งกาย ชุดปกติขาว
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา