นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 11:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลจัหวัดพังงา (กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์ ประเภทบัตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคฯ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรม เดอะลิฟ ออน เดอะแซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : (นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย)
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา (ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา)
3 15:00 - 00:00 ประธานตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนและพื้นที่ภายในบริเวณศูนย์ราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา