นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันยาเสพติดโลก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด(โต๊ะข่าว) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา