นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 เข้าร่วมการประชุมหารือการอุทธรณ์คำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินใหมทดแทน กรณีสัญญาสัมปทานรังนกอีแอ่นฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ สป.มท. ชั้น 4 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุม ก.อบต.จ.พังงา ครั้งที่ 5/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา(ห้องใหญ่) อ.เมืองฯ จ.พังงา