นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547
รายละเอียด : 1.โรงแรมบ้านพักริมน้ำธาราริน 2.โรงแรมแวนนาไม รีสอร์ท
สถานที่ : โรงแรม 2 แห่ง ในพื้นที่ ม.1 ต.คุระ อ.คุระบุรี