นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา