นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:15 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์)
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา (ชั้น 3)