นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 15:30 - 00:00 เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานการประชุมและร่วมประชุมสามัญประจำปี 2562 คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนคริทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพร
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร