นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย”
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประชาคม อำเภอทับปุด
2 14:00 - 00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าตะกั่วป่า ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 17:00 - 00:00 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง