นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ประธานในโครงการปลูกป่าในพื้นที่ธรรมอุทยาน (สวนโมกข์อันดามัน)
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่ธรรมอุทยาน (สวนโมกข์อันดามัน) ม.1 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
2 14:00 - 00:00 กล่าวตอนรับโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาศในชุมชน (CSR)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาเอนกประสงค์ ชุทมชนไอทีวี บ้านบางหลุด ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา