นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3
2 10:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการ กบจ.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา