นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:20 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการสัญจรเยี่ยมสมาชิก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 (ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา