นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด(โต๊ะข่าว) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 6/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา