นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองการดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรม 6 แห่ง ในพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา