นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ตรวจพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพรบ.โรงแรม พ.ศ.2547
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่อำเภอตะกั่วป่า