นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 09:00 ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพังงาครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
4 14:30 - 00:00 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
5 15:00 - 00:00 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งมอบสนามกีฬาระดับตำบล (สนามกีฬาโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา) และร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมฟุตบอลอำเภอตะกั่วทุ่งกับทีมฟุตบอล อบต.โคกกลอย
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา