นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (iDEX)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา