นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:40 - 00:00 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ผู้ตรวจสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต )ประธานกรรมการภิบาลจังหวัดพังงา มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 11:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ม.1 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดาม
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา