นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 12:00 ประธานและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดรมณีย์ หมู่ที่ 1 บ้านรมณีย์ ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
3 13:00 - 14:30 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน ระดับประเทศ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา