นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด