นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 06:00 - 00:00 ประธานปล่อยแถวการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่จังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา และคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ครั้งที่ 6/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา