นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ออกตรวจกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง
2 11:00 - 00:00 ร่วมพิธีปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง