นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ร่วมพิธีปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง
2 13:30 - 00:00 ประธานการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
รายละเอียด : ผวจ.มอบหมาย
สถานที่ : บ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง