นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุม ก.จ.จ.พังงา ครั้งที่ 6/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก)
2 10:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 6/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ. พังงา ) ครั้งที่ 5/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
4 15:00 - 00:00 ประธานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 6/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา