นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานในโครงการอาสารักษาดินแดนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : มัสยิดบ้านโล๊ะโป๊ะ ม.1 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา