นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพังงา(เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือข้อราชการ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2562
รายละเอียด : และบรรยายพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และให้ความรู้แนวทางการป้องกันยาเสพติด
สถานที่ : ณ ห้องนิจนภา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 6/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ห้องเล็ก)