นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 6/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา