นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา