นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา