นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา (ชั้น 3)