นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานส่วนภูมิภาคในการป้องกันการทุจริตโดยหลักบริหารจัดการภาครัฐและหลักเศรษฐกิจพอเพียง และบรรยายพิเศษในหัวข้อ การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในงานราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ดรีมแชด โอเชียน เพิร์ล รีสอร์ต แอนด์ สปา ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะ คสป. (การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดพังงา)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุุมปาริฉัตร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา