นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมต้อนรับผอ.ศอญ.จอส.904และคณะฯ ,ประชุม,ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
รายละเอียด : ชุดจิตอาสา เสื้อดำ หมวก ผ้าพันคอ
สถานที่ : บก.ทภ.4/ ห้องประชุม1บก.ทภ.4/ ห้องสถาพร สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ
2 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3