นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ คลังเก็บวัตถุระเบิดของห้างหุ้นส่วนจำกัดทับปุดก่อสร้าง หมู่ที่ 1 อ.ทับปุด จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุมติดตามความก้าวหน้า การจัดฟรีคอนเสิร์ตรักชาติ ตอน รักจังพังงา เมืองภูผาใต้ฟ้าพระบารมี เพื่อกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน ครั้งที่ 5 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา