นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดในการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise:FEX)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา