นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการฝึกเฉพาะเจ้าหน้าที่ (Function Exercise: FEX) พ.ศ.2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา