นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 09:00 ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 บันทึกเสียงคำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระรางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
3 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
4 10:30 - 00:00 ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : วิทยาลัยชุมชนพังงา อ.ทับปุด จ.พังงา
5 13:30 - 00:00 ประธานมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา