นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สนง.พมจ.พังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3