นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อ.เมืองฯ จ.ภูเก็ต