นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานประกอบการโรงแรม 8 แห่ง ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา